Praktijkregels en voorwaarden

Elke dag doen we ons best u zo goed mogelijk te helpen, daarom zijn we ook hulpverlener geworden.  Om ons werk goed te kunnen blijven doen zijn er praktijkregels en voorwaarden. Het geeft duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten, wat wij van u verwachten en wat wij voor u kunnen betekenen. Als ingeschreven patiënt bij huisartsenpraktijk Annadal, gaat u akkoord met onderstaande praktijkreglement en haar voorwaarden. Deze kunnen wijzigen door wetgeving of voortschrijdend inzicht.

Onze praktijkvoorwaarden:

Wij helpen u zo snel mogelijk.

Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.

Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.

Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.

Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.

Respecteer de privacy van onze patiënten en medewerkers en maak geen foto’s, filmpjes of geluidsopname.

Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.

De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

Bij ernstige overschrijding van onze voorwaarden wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Onze praktijkregels:

1. 10 minuten consulten: wij werken net als in de rest van Maastricht en Nederland met het landelijk gebruikte 10-minuten-per-medische-klacht-systeem. Wij zijn hierin geen koploper maar volger. Dit is een functionele bekostigingsstructuur in opdracht van uw ziektekostenverzekeraar. Dit klinkt streng, maar is het niet. Het betekent dat wij max. 10 minuten PER medisch probleem voor u reserveren. Vaak is deze tijd ook voldoende om u te helpen.

De doktersassistente zal u daarom – bij het maken van een afspraak – vragen naar de reden van komst. Indien nodig zal zij doorvragen om de klacht te verhelderen. Zo kunnen wij het consult voorbereiden en rekening houden met de benodigde consulttijd.

Zo werken wij met telefonische consulten, beeldbellen en e-consulten; via de mail of via open (reactie verkrijgt u binnen max 2 dagen)

Voor deze werkwijze is vertrouwen nodig in de kennis en kunde van de doktersassistente. Al onze gediplomeerde doktersassistenten zijn hiervoor bevoegd, bekwaam, gaan discreet en volgens de geldende regels met deze taak om.

2. Afspraak annuleren: Indien u de afspraak wilt afzeggen, doe dit dan tijdig zo kunnen wij de kostbare consulttijd gebruiken voor een andere patiënt.( Minimaal 4 uur van te voren). Is het buiten de openingstijden van de praktijk mail het dan naar: huisartsenpraktijkannadal@ezorg.nl

3. Regulier werkende huisartsen: de huisartsen zijn universitair opgeleid en gediplomeerd. Elke arts is terug te vinden in het BIG-register. In onze praktijk is sprake van reguliere geneeskunde, dus geen homeopathie of alternatieve geneeskunde . De opleiding tot basisarts duurt 6 jaar met aansluitend nog eens 3 jaar voor de opleiding tot huisarts. Jaarlijks volgen de huisartsen de wettelijk vereiste nascholingsuren. 

4. Arts-patiëntrelatie: voor een werkbare arts – patiëntrelatie is in beginsel wederzijds vertrouwen nodig. Indien er geen vertrouwen (meer) is in de behandeling of behandelaar, vragen wij u dit kenbaar te maken. Het is ons streven dit dan samen met u op te lossen. Lukt dit niet, dan adviseren wij u een andere huisartsenpraktijk te kiezen. Uw huisarts blijven bezoeken zonder een bevredigende oplossing kan leiden tot medisch onverantwoorde situaties.

5. Doktersassistenten: in elke huisartsenpraktijk in Nederland is de doktersassistente voor u het eerste aanspreekpunt. Bij haar kunt u met veel praktische vragen terecht. Bij haar maakt u afspraken, vraagt u visites aan en kunt u inlichtingen krijgen over verwijsbrieven, machtigingen, recepten en dergelijke. De assistentes hebben ook een eigen spreekuur, waarin zij bepaalde controles en behandelingen uitvoeren. Jaarlijks volgen de assistenten nascholingen over diverse onderwerpen.

6. Praktijkondersteuner Somatiek: De praktijkondersteuner is bevoegd en bekwaam om op geprotocolleerde wijze patiënten gediagnosticeerd met chronische aandoeningen of verhoogde risico’s op Hart- en vaat ziekten. Denk hierbij aan Astma, COPD, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, suikerziekte en stoppen met roken. Zij verricht lichamelijk onderzoek, interpreteert uitslagen, past uw medicatie ( na overleg met de huisarts) aan of voorziet u van een (leefstijl)advies. Dit vindt plaats onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huisarts. Jaarlijks wordt de benodigde kennis voor deze spreekuren onderhouden middels nascholing. De Praktijkondersteuner GGZ is er om u te begeleiden bij psychische problematiek. 

7. Wet WGBO: onze praktijkvoering en werkwijze van alle medewerkers zijn conform de medisch professionele standaard en conform de wet WGBO. Dit betekent kortweg, dat wij u voorzien van onafhankelijk advies, maar ook luisteren naar uw eigen wensen en/of ideeën. In overleg komen wij dan uit op een behandelplan/overeenkomst. 

8. Gelijkheid: wij benaderen en behandelen iedereen zonder oordeel op professionele gelijke wijze, maar met oog voor zijn of haar persoonlijke situatie, ongeacht geslacht, ras, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, sociale achtergrond of uw bezoekfrequentie van de praktijk (de Eed van Hippocrates). 

9. Beroepsgeheim en privacy: alle bij ons bekende (medische) informatie binnen of buiten uw medische dossier worden beschermd door het beroepsgeheim. Dit betekent dat wij geen medische informatie of uitslagen met familieleden of derden (verzekeraars, bedrijfsartsen, politie of rechtelijke macht) zullen bespreken zonder uw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming. (Medische informatie kan en mag wel gedeeld worden met andere hulpverleners als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandeling.)

In het kader van privacy en bescherming persoonsgegevens, wordt onze administratie indien van toepassing apart gescheiden van de overige administratie en als zodanig ook apart vernietigd door een erkend bedrijf.

10. Het Landelijk SchakelPunt (=LSP): is een elektronische beveiligde verbinding voor acute hulpverlening vanuit bv. een ziekenhuis of huisartsenpost naar een huisartsenpraktijk. Een geautoriseerde hulpverlener (zoals bijv. een verpleegkundige, doktersassistente, ziekenhuisspecialist, huisarts of apotheker) kan alleen met uw expliciete toestemming uw dossier raadplegen als dat nodig is voor een behandeling. Ook onze praktijk is aangesloten op dit netwerk. Uw voorkeur om wel of geen toestemming te geven voor een LSP-verbinding naar uw dossier is ook een onderdeel van de inschrijfprocedure geweest. Mocht u nog geen keuze hebben aangegeven dan raden wij u aan dit zo snel mogelijk alsnog te doen, omdat ook u recht heeft op de juiste hulpverlening in noodsituaties.  

11. Informatieplicht van patiënt: binnen de wet WGBO zijn ook de plichten beschreven van de patiënt. Daaronder valt het volledig informeren van uw huisarts over uw gezondheid dat relevant kan zijn voor het medisch onderzoek en/of behandeling.

12. Onafhankelijk advies: verder is het belangrijk hier te vermelden, dat wij als behandelaar, verwijzer geen financiële vergoeding zullen ontvangen of aannemen bij een doorverwijzing naar een andere hulpverlener of instantie.

13. Ongevraagd advies of een ongevraagde visite op vraag van derden: het kan voorkomen dat wij soms ongevraagd bepaalde onderwerpen bij u bespreekbaar maken. Zoals bv. het stoppen met roken, het streven naar gewichtsverlies bij overgewicht, bewegingsadviezen, verstandig eten, of de therapietrouw. Dit heeft een informerend en motiverend karakter teneinde uw gezondheid te behouden of te verbeteren. Indien u dit niet wilt, kunt u dit aangeven en houden wij hier rekening mee.

14. Medicatie: wij adviseren altijd de bijsluiter van uw medicijnen te lezen en te beoordelen. Zo kunt u zelf een afweging maken om iets wel of niet te gebruiken en alert te zijn op eventuele bijwerkingen. Indien u hier vragen of twijfels over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de huisartsenpraktijk.

15. Visites: aan het einde van de ochtend en middag worden huisvisites afgelegd. Een huisbezoek is ALLEEN voor ernstig zieken of chronische patiënten, die echt te ziek zijn om vervoerd te worden. De onderzoeksmogelijkheden op de praktijk zijn namelijk beter dan in een thuissituatie.  De volgende omstandigheden zijn dus GEEN reden om een huisvisite aan te vragen:

Een visiteverzoek kunt u tussen 08:00 en 11:00 uur ’s ochtends aanvragen. De assistente bepaalt samen met de huisarts of een visite in uw geval verstandig/nodig is.

 16. Wanneer contact op te nemen met de huisarts ?: wij adviseren in het algemeen altijd contact op te nemen met de huisartsenpraktijk als uw gezondheid achteruit gaat, u zieker wordt ondanks een ingestelde behandeling of twijfelt aan de diagnose of het gegeven behandeladvies. Spaar geen klachten op!

17. Waarneming: tijdens onze afwezigheid of waarneming gedurende de avond, nacht, weekend, vakantie en/of calamiteit wordt de medische zorg en verantwoordelijkheid tijdelijk overgedragen aan de waarnemende huisarts en/of de huisartsenpost.

18.  Spoedlijn: het gebruik van onze telefonische spoedlijn is alleen voorbehouden aan diegene die in acute nood verkeren. Op deze wijze willen wij bereikbaar blijven voor spoedzaken en blijven voldoen aan de landelijke eisen bereikbaarheid 1ste lijns huisartsenzorg. Bij misbruik wordt de verbinding verbroken. In levensbedreigende situaties raden wij u aan 112 te bellen.

19.  Telefoongesprekken: alle telefoongesprekken worden opgenomen ten behoeve van leerdoeleinden, dossiervoering of bij calamiteiten voor juridische doeleinden.

20.  Garantie op genezing: hoewel wij elke dag als doktersassistente, POH of als huisarts ons best doen om u op buitengewoon prettige manier goed en veilig te helpen, kan het voorkomen dat wij als hulpverlener fouten maken of daarin als mens te kort schieten. 

Als huisarts zien we namelijk ziekten of problemen vaak al in een vroeg stadium, zonder dat er nog duidelijkheid is over de precieze oorzaak. Soms blijkt later pas wat de oorzaak was voor de lichamelijke klachten. Dit maakt ons vak zo lastig. In een ziekenhuis zijn vaak meer en uitgebreidere onderzoeksmogelijkheden. Om deze kwetsbaarheid zoveel mogelijke te minimaliseren, adviseren we om bij twijfel over uw gezondheid op tijd (lees: in een zo vroeg mogelijk stadium of bij aanhoudende klachten) contact op te nemen met de praktijk. Ook na een eerder bezoek aan de praktijk, kunt u altijd weer terug komen als uw klachten blijven bestaan of als u het niet vertrouwd. Zo kunnen we samen verder kijken wat we voor u kunnen doen. Samen helpen wij elkaar.

21. Ongewenst gedrag: Elke dag, is het ons streven iedereen weer zo goed mogelijk te helpen. Daarom zijn we ook hulpverlener geworden. Vreemd genoeg zijn agressief gedrag, diefstal, verbale (be)dreiging en/of geweld in de gezondheidszorg niet geheel ondenkbaar meer geworden. Voor ons als hulpverlener in deze praktijk, ligt daar de grens. Bij laster en/of smaad en in bovengenoemde gevallen nemen wij contact op met politie en zal aangifte worden gedaan.  Telefoongesprekken kunnen bij calamiteiten worden opgenomen voor juridische doeleinden. 

22. Uitslagen: voor uw uitslag dient u altijd zelf de praktijk te bellen. Een uitslag is pas goed als u dit van onze assistente/huisarts te horen heeft gekregen. Wij geven geen uitslagen door aan partners, collega’s, vrienden en/of kennissen tenzij u hier eerder expliciet toestemming voor heeft gegeven bij de huisarts. Dit is conform de huidige AVG richtlijnen en beroepsgeheim. 

23. Ontslagbrieven specialist: met het inschrijven bij een huisartsenpraktijk gaat u in beginsel akkoord met de (schriftelijke) terugkoppeling aan ons door de specialist over uw behandeling of aandoening aan ons als uw huisarts. De wet stelt, dat hiervoor geen expliciete toestemming van u voor nodig is tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. Op deze manier behouden wij als huisarts de zogenoemde “poortwachtersfunctie”. Houdt er rekening mee dat als u wisselt van praktijk uzelf verantwoordelijk bent dit kenbaar te maken in het ziekenhuis.

24. Kosten (“Eigen risico”): U betaalt geen eigen risico voor een bezoek aan de huisarts. Voor aanvullende (be)handelingen zoals bijv. röntgen-, bloed- of urineonderzoek betaalt u wel eerst het eigen risico.

Als huisarts hebben wij geen zicht op de exacte hoogte van deze bedragen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wij worden als huisarts steeds vaker ingeschakeld als intermediair in het vergoedingenbeleid opgesteld door uw zorgverzekeraar. De landelijke beroepsvereniging van huisartsen (LHV) stelt zich daarom op de volgende standpunten:

25. Ons werkgebied is Maastricht.

In Nederland heeft de huisarts een centrale rol toegewezen gekregen in het verlenen van zorg in de buurt. Elke huisartsenpraktijk heeft daarmee in meer of mindere mate zo zijn eigen werkgebied. Alleen op deze manier kan een huisarts op duurzame en verantwoorde wijze de acute en chronische zorg in de woonwijk blijven leveren.

26. Gevonden voorwerpen.

Gevonden voorwerpen worden niet langer dan 4 weken bewaard. Iets kwijt of verloren in onze praktijk vraag het aan de doktersassistente.

27. Klachten: hoewel wij elke dag ons best doen om iedereen zo goed mogelijk te helpen, kan het voorkomen dat u niet goed geholpen bent. Het blijft mensenwerk. Blijf hier dus niet mee rondlopen, maar laat het ons weten. Het is uw goed recht dit terug te koppelen. Misschien lossen we het uiteindelijk toch samen op.

28. Inzage in uw medisch dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en/of de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Indien u inzage in uw medische dossier wenst verzoeken wij u dit schriftelijk vooraf aan te vragen.

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u kunt alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

29. Overdracht van uw medische dossier aan een nieuwe huisarts

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts). 

Bij uitschrijven wordt uw medisch dossier elektronisch overgedragen aan de nieuwe huisarts. U kunt het originele dossier ook meekrijgen, en het persoonlijk overdragen aan uw nieuwe huisarts. Gezien de gevoeligheid van een medisch dossier wordt dit niet met de post verstuurd.  

30. Uitleg over de informatie op deze website: de medische informatie of adviezen op deze website zijn voor eigen risico en vervangen nimmer een consult. Bij twijfel of onduidelijkheden over de inhoud van deze informatie, adviseren wij u altijd contact op te nemen met de praktijk of de huisarts. 

31. Verklaringen/brieven ophalen: als er voor u een verwijzing klaarligt kunt u die ophalen tijdens onze openingstijden. De brieven blijven 1 maand bewaard. Heeft u de verwijzing na 1 maand niet opgehaald wordt deze vernietigd.

Samen helpen we elkaar